Besplatni Web Hosting | Web Hosting | Registracija Domena | Supetar | Jeftinije Telefoniranje | Mikrotik Hrvatska | Croatia Holidays | Croatia Apartments
Opće upute, nagrade, razno...
SF/fantasy vijesti
Novi broj
Stari brojevi
SF/fantasy udruga
SF/fantasy konvencija
SF/fantasy pisci, arhive, mrežne novine...
English page
Samo tekst
E-mail
Netscape Navigator Microsoft Internet Explorer
Opera 3.5

Besplatni
diskovni prostor:
Pondi d.o.o.
Statut udruge "Gaia"

Temeljem čl. 11. Zakona o udrugama (N.N. 70/97), te odredbe čl. 13. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta udruge ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije “Gaia”, od dana 18. prosinca 1997. godine, Izvršni odbor udruge, na svom redovitom zasjedanju održanom dana 14. svibnja 1998. godine, sastavio je ovaj pročišćeni tekst za

STATUT

udruge ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije "GAIA"

[1. Temeljne odredbe] [2. Ciljevi i zadaci udruge] [3. Članstvo udruge] [4. Tijela udruge] [5. Sredstva udruge] [6. Zastupanje udruge] [7. Obavljanje stručnih poslova za udrugu] [8. Prestanak udruge] [9. Prijelazne i završne odredbe]

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

“Gaia”, udruga ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije (u daljem tekstu udruga), jest udruga građana u koju se oni slobodno udružuju radi ostvarivanja svojih zajedničkih potreba i interesa:

- okupljanja i organiziranja u aktivnom radu ljubitelja znanstveno-fantastične i fantastične književnosti

- promidžbe znanstveno-fantastične i fantastične književnosti (u daljem tekstu ZFiF) u Hrvatskoj

- praćenja i potpomaganja ZFiF izdanja

- organiziranja i tiskanja raznih publikacija i glasila vezanih za ZFiF

- promidžbe hrvatske ZFiF produkcije u inozemstvu

- unaprijeđivanja i razvijanja općega znanja i kulture, te

- ostvarivanja suradnje s odgovarajućim gospodarskim organizacijama, društvenim institucijama i udrugama u skladu s odredbama ovoga statuta.

Udruga je pravna osoba.

Članak 2.

Udruga djeluje pod nazivom: Udruga ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije “Gaia”.

Sjedište udruge je u Osijeku, Gornjodravska obala 88.

Udruga djeluje na području grada Osijeka.

Članak 3.

Udruga ima svoj znak.

Znak udruge je nacrtani kibernetski komarac iznad kojega se u elipsi nalazi logotip “Gaia”.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge jednak je znaku.

Članak 5.

Rad udruge i njezinih organa je javan.

Javnost svojega rada udruga ostvaruje javnim karakterom sjednica svojih organa, obaviješćivanjem javnosti preko sredstava javnog priopćavanja, preko svojega lista - glasila udruge “Via Galactica”, te izviješćivanjem nadležnih saveza, zajednica i državnih organa o radu udruge.

II. CILJEVI I ZADACI UDRUGE

Članak 6.

Ciljevi i svrha udruge ostvaruju se:

- organiziranjem aktivnoga rada ljubitelja ZFiF-e

- promicanjem ZFiF-e kulture i poticanjem kreativnog i inventivnog rada među građanstvom i u mladeži

- organiziranjem predavanja, tribina, diskusija, izložbi, seminara, kino i video - predstava, te sličnih programa tematski vezanih uz ZFiF

- organiziranjem rada knjižnice udruge na prikupljanju pisanih i drugih materijala, filmoteke, videoteke i fonoteke ZFiF tematike

- aktivnim sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim skupovima, kongresima i konvencijama ZFiF-e, te

- tiskanjem knjiga, glasila i publikacija u suradnji s drugim građanskim, izdavačkim i gospodarskim organizacijama, udruženjima i institucijama.

Članak 7.

Temeljem svojih prava i obveza da aktivno sudjeluje u obrani Republike Hrvatske, udruga u okviru svoje redovite djelatnosti utvrđuje, organizira i ostvaruje zadaće i mjere kojima se osigurava osposobljavanje članova udruge za aktivno sudjelovanje u obrani domovine i zaštiti ljudi i imovine, sukladno propisima i aktima nadležnih organa.

Članak 8.

Udruga je neprofitabilna pravna osoba.

Radi dostizanja ovim statutom utvrđenih ciljeva udruživanja, a za osiguravanje sredstava i materijalnih uvjeta za to potrebitih, udruga može neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama kulture, obavljati gospodarske, društvene i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

U slučaju potrebe, udruga može za pomoć u obavljanju određenih poslova uključiti kvalificirane stručne osobe.

Radi namicanja sredstava za vlastito djelovanje, udruga može, samostalno ili u suradnji s drugim pravnim osobama, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti u skladu sa zakonom. 

III. ČLANSTVO UDRUGE

Članak 9.

Članom udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, pod jednakim uvjetima navedenim ovim statutom.

Članak 10.

Članovi udruge su:

- redoviti članovi

- potpomažući članovi

- počasni članovi.

Redovitim članom udruge može postati svaka osoba koja ispunjava uvjet iz članka devetog ovog Statuta.

Potpomažućim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja, u skladu s utvrđenim uvjetima, značajnom novčanom potporom redovito pomaže rad i napredak udruge u ostvarivanju njezinog programa.

Počasnim članom udruge može biti proglašena svaka osoba izuzetno zaslužna za rad i razvoj udruge, za ostvarivanje njezinih ciljeva i zadataka te unaprijeđivanje kulture u cjelini.

Članak 11.

Osoba koja želi postati članom udruge podnosi:

- ispunjenu člansku pristupnicu

- dokaz o hrvatskom državljanstvu

- potvrdu o uplati upisnine i članarine.

Članstvo se dokazuje Članskom iskaznicom.

Do izdavanja iskaznice ili u slučaju njezinog gubitka, dokazom o članstvu smatra se potvrda o uplaćenoj članarini.

Članak 12.

Član udruge ima pravo sudjelovati u programima i djelatnostima udruge, koristiti knjižnicu, videoteku, fonoteku, fototeku i ostale materijale udruge.

Član udruge ima pravo predlagati i pokretati raspravu o pitanjima iz rada i aktivnosti udruge.

Redoviti član udruge ima pravo, u skladu s odredbama ovoga Statuta, sudjelovati u upravljanju poslovima udruge, te birati i biti biran u organe udruge.

Članak 13.

Član udruge obvezan je pridržavati se Statuta, istaknutih programskih načela i drugih akata udruge.

Član udruge obvezan je djelovati na ostvarivanju ciljeva, zadataka i programa udruge, izvršavati preuzete obveze te redovito plaćati članarinu.

U javnim istupima, član udruge obvezan je skrbiti o ugledu i interesima udruge.

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- istupanjem

- isključenjem, ako član svojim djelovanjem, suprotno odredbama ovoga Statuta i drugih akata, nanese težu štetu interesima i ugledu udruge, te

- neispunjavanjem svojih novčanih obveza prema Udruzi u naloženom roku.

Članak 15.

O primanju u članstvo i prestanku članstva, kao i o privremenoj suspenziji člana, odlučuje Izvršni odbor udruge.

Protiv odluke Izvršnog odbora može se podnijeti žalba Skupštini udruge.

Uvjeti za primanje potpomažućih članova, te uvjeti i način izbora počasnih članova uređuju se posebnim aktima koje donosi Izvršni odbor udruge.

IV. TIJELA UDRUGE

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 16.

Redoviti članovi upravljaju Udrugom osobnim izjašnjavanjem na Skupštini udruge, a posredno preko izabranih članova u organima udruge.

Redoviti članovi sudjeluju u upravljanju poslovima udruge neposredno ili putem organa udruge, pokretanjem razmatranja određenih pitanja u organima udruge i na druge načine utvrđene ovim statutom. 

Članak 17.

Tijela udruge jesu:

- Skupština

- Izvršni odbor

- Predsjednik, te

- Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 18.

Skupština udruge (u daljem tekstu Skupština) jest najviši organ upravljanja udruge.

Skupštinu udruge čine svi redoviti članovi udruge.

Članak 19.

Skupštinu udruge saziva predsjednik udruge prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice svih članova Skupštine. Ako se dogodi da sjednici ne bude nazočna potrebna većina članova, sjednica se odgađa i ponovo saziva u roku od 14 dana. Ukoliko na ponovljenoj sjednici opet ne bude nazočna potrebna većina članova, a utvrdi se da su isti uredno pozvani, odnosno da su valjano obaviješteni o održavanju sjednice, Skupština može pravovaljano odlučivati sa zatečenim brojem nazočnih članova.

Skupština odlučuje nadpolovičnom većinom nazočnih.

Prijedlog za donošenje kakvog akta ili odluke, njihovu izmjenu ili dopunu mogu na glasovanje pred Skupštinu staviti:

- predsjednik Udruge

- dva člana Izvršnog odbora, ili

- tri člana Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim ukoliko odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 20.

Skupština osobito:

- utvrđuje ciljeve i program rada i razvoja udruge

- bira i razrješuje predsjednika udruge, dopredsjednika udruge, Izvršni odbor udruge, te Nadzorni odbor

- potvrđuje odluke i izviješća Izvršnog odbora u skladu s odredbama ovog Statuta

- razmatra i odlučuje o izviješćima i prijedlozima Nadzornog odbora

- donosi Statut udruge i njegove izmjene i dopune, donosi Poslovnik, te druge akte određene statutom

- donosi novčani plan i utvrđuje završni račun

- odlučuje o visini upisnine i članarine

- razmatra i prihvaća izvještaje o radu svojih organa i radnih tijela

- proglašuje počasne članove udruge

- odlučuje o svim pitanjima koja ovim statutom ili drugim aktom udruge nisu stavljena u djelokrug rada kojeg od organa udruge.  

Članak 21.

U izuzetnoj situaciji, Skupštinu može sazvati i trećina redovitih članova udruge.

Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se članovima najmanje 14 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 22.

U radu Skupštine mogu kao gosti sudjelovati predstavnici drugih udruga, saveza i zajednica kulture, predstavnici državnih organa i institucija, predstavnici gospodarskih organizacija, te potpomažući i počasni članovi udruge.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka na Skupštinu poziva predsjednik udruge.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 23.

Izvršni odbor udruge (u daljem tekstu Izvršni odbor) jest upravni i izvršni organ udruge, koji između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima udruge.

Članak 24.

Izvršni odbor ima 5 članova.

Predsjednik i dopredsjednik udruge članovi su Izvršnog odbora po položaju.

Dopredsjednik i 3 člana Izvršnog odbora biraju se iz redova članova Skupštine, na prijedlog predsjednika udruge ili najmanje tri člana Skupštine.

Dopredsjednik i 3 člana Izvršnog odbora biraju se na vrijeme od godinu dana i mogu biti ponovo birani.

Članak 25.

Sjednicu Izvršnog obora saziva predsjednik udruge po potrebi, najmanje jednom u tri mjeseca.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako su sjednici nazočna tri člana.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova, javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 26.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik udruge.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik udruge.

Članak 27.

Izvršni odbor osobito:

- organizira i upravlja radom i poslovanjem udruge između sjednica Skupštine

- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština

- priprema materijale o kojima će Skupština odlučivati

- osigurava i provodi izvršenje odluka Skupštine

- odlučuje o primanju u članstvo i prestanku članstva u Udrugi

- imenuje i razrješuje tajnika udruge

- upravlja stvarima u posjedu udruge

- utvrđuje prijedlog novčanog plana udruge, prijedlog završnog računa i

odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja dostupnih sredstava

- utvrđuje prijedlog Poslovnika Skupštine

- bira i opoziva predstavnike udruge u tijela organizacija u čijem radu udruga sudjeluje

- odlučuje o sudjelovanju na natjecanjima i određuje predstavnike udruge

- potpisuje troškovne naloge

- rješava druga pitanja koja su predviđena ovim statutom, aktima udruge ili koja mu povjeri Skupština, te

- može rješavati nepredviđena pitanja, ali o njima i svome radu mora podnijeti izvještaj Skupštini na njenoj slijedećoj sjednici.

Članak 28.

Članovi Izvršnog odbora za svoj osobni i zajednički rad odgovorni su Skupštini.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini, ako nađe da su svojim radom povrijedili odredbe ovoga Statuta ili programska načela i ciljeve udruge, ili ako utvrdi da su svojim djelovanjem nanijeli značajniju moralnu ili materijalnu štetu Udrugi.

Izvršni odbor i članovi Izvršnog odbora opozivaju se postupkom kojim su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora mogu podnijeti predsjednik udruge ili najmanje tri člana Skupštine.

U slučaju opoziva predsjednika udruge, ostavku podnose svi članovi Izvršnog odbora.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 29.

Predsjednika udruge bira Skupština udruge većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednikom udruge može biti izabran bilo koji član udruge čiju kandidaturu istaknu najmanje 3 člana Skupštine.

Mandat predsjednika udruge traje dvije godine i može biti ponovo biran.

Članak 30.

Predsjednik udruge osobito:

- skrbi za poslovanje i rukovodi radom udruge

- predstavlja i zastupa Udrugu

- saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora i njima predsjedava

- skrbi za izvršavanje i provođenje odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora

- upravlja izvršenjem novčanog plana udruge

- potpisuje akte koje donose Skupština i Izvršni odbor

- potpisuje sporazume i ugovore koje udruga zaključi ili im pristupi

- skrbi o zakonitosti rada udruge i ispunjavanju preuzetih obveza udruge

- obavlja druge poslova koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

Članak 31.

Predsjednik udruge odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

Predsjedniku udruge u njegovom radu pomaže dopredsjednik udruge, koji ga zamjenjuje u slučajevima spriječenosti ili odsutnosti s potpunim ovlastima.

NADZORNI ODBOR

Članak 32.

Nadzorni odbor jest organ udruge posebice zadužen za kontrolu zakonitosti i nadgledanje financijskog poslovanja udruge.

Članak 33.

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Članovi nadzornog odbora biraju se iz redova članova Skupštine na prijedlog najmanje tri člana Skupštine.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od godinu dana i mogu biti ponovo birani.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabran predsjednik udruge, član Izvršnog odbora ili tajnik udruge.

Članak 34.

Radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik.

Predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora između sebe.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova.

U slučaju nenazočnosti ili spriječenosti predsjednika, preostali članovi mogu sazvati sjednicu i pravovaljano odlučiti.

U radu Nadzornog odbora mogu sudjelovati članovi Izvršnog odbora, bez prava glasa.

Članak 35.

Nadzorni odbor osobito:

- kontrolira zakonitost i nadgleda cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje udruge između redovitih godišnjih skupština

- nadzire primjenu odredbi Statuta i drugih općih akata udruge

- nadgleda ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih akata donesenih od tijela upravljanja udruge

- nadzire financijsko poslovanje osnovanih radnih tijela udruge

- obavlja i druge poslove koji su mu ovim statutom ili zakonom stavljeni u nadležnost.

Članak 36.

Nadzorni odbor ima pravo da, u svome radu, zatraži i dobije na uvid cjelokupnu poslovnu dokumentaciju i druge podatke koji mu se učine bitnim za utvrđivanje činjeničnog stanja u određenom pitanju.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o svojim nalazima i stavovima o uočenim pojavama u svome radu pismeno izvijesti Skupštinu udruge i Izvršni odbor na prvoj slijedećoj sjednici, a najmanje jednom godišnje, te da iznese i obrazloži određene prijedloge.

TAJNIK UDRUGE

Članak 37.

Udruga ima tajnika.

Tajnika udruge imenuje Izvršni odbor iz redova svojih članova, a na prijedlog predsjednika udruge.

Mandat tajnika traje dvije godine i može biti ponovo biran.

Tajnik poslove obavlja dragovoljno, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku udruge.

Članak 38.

Tajnik udruge osobito:

- obavlja administrativne poslove za udrugu

- skrbi za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine i Izvršnog odbora

- pomaže u radu predsjedniku udruge i djelatnicima drugih tijela udruge

- zastupa Udrugu u okviru punomoći koju mu povjeri predsjednik udruge

- skrbi o osiguravanju javnosti rada udruge i poslovima obaviješćivanja

- vodi arhiv udruge.

Članak 39.

U slučaju prevelikog opsega preuzetih poslova, tajnik udruge ima pravo zatražiti od Izvršnog odbora da mu imenuje pomoćnika iz redova redovitih članova udruge.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, tajnika zamjenjuje imenovani pomoćnik ili član udruge kojeg odredi Izvršni odbor. 

RADNA TIJELA UDRUGE

Članak 40.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka, Izvršni odbor može osnivati stalna ili privremena radna tijela, te za određene djelatnosti imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata njihovih članova.

Izviješće o radu i troškovima radnih tijela Izvršni odbor mora podnijeti Skupštini na potvrdu na prvoj slijedećoj sjednici nakon donošenja odluke o njihovu osnivanju, ili, za stalna radna tijela, na redovitim godišnjim sjednicama.

UREDNIK “VIA GALACTICA”-e

Članak 41.

“Via Galactica” je knjizevno-obavijesni list i službeno glasilo kojeg tiska i izdaje udruga. Urednik “Via Galactica”-e (u daljem tekstu urednik) je odgovoran i nadležan za njegovo uređivanje i redovito izlaženje.

U svome radu urednik je slobodan u izboru članova udruge koji će surađivati u njegovu uređivanju kao redakcija, ali je odgovoran za njihov rad.  

Članak 42.

Urednika “Via Galactica”-e imenuje Izvršni odbor udruge na vrijeme od jedne godine, i može biti ponovo biran.

Za svoj rad urednik odgovara Izvršnom odboru udruge.

Izviješće o radu, izlaženju i troškovima tiskanja lista “Via Galactica” Izvršni odbor je dužan podnijeti Skupštini udruge na potvrdu na prvoj slijedećoj sjednici od donošenja odluke o imenovanju novoga urednika, te na redovitim godišnjim sjednicama.

Članak 42.a

“Via Galactica” ima i svoju elektroničku inačicu na svjetskoj računalnoj mreži Internet.

Urednika elektroničke inačice “Vie Galactice” imenuje Izvršni odbor Udruge na vrijeme od jedne godine, i može biti ponovo biran.

Urednik elektroničke inačice za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru Udruge.

Urednici obje inačice lista dužni su surađivati u svome radu, ali su u svojim odlukama nezavisni 

V. SREDSTVA I IMOVINA UDRUGE

Članak 43.

Udruga ostvaruje sredstva za svoj rad od:

- upisnina i članarina članova udruge

- prihoda od vlastite djelatnosti

- prodaje usluga na tržištu

- darova, donacija i sponzorstva, zatim

- iz proračuna županije, općine ili grada za javne potrebe u kulturi, te

- drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Članak 44.

Udruga može stjecati stvari i prava.

Izvršni odbor donosi odluke o svim pitanjima vezanim uz stjecanje vlasništva ili posjeda nad stvarima i pravima, te uz prodaju, prijenos ili davanje u zakup imovine udruge.

Izvršni odbor dužan je izviješće o svim odlukama iz stavka 2. ovog članka podnijeti Skupštini na potvrdu na prvoj slijedećoj sjednici.

Članak 45.

Izvršni odbor imenuje osobe ovlaštene za novčano poslovanje. 

VI. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 46.

Udrugu zastupa predsjednik udruge.

U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, Udrugu zastupa dopredsjednik.

Ukoliko bi obojica bili onemogućeni, zastupanje preuzima tajnik udruge, zatim jedan od članova Izvršnog odbora ili osoba koju odredi Skupština udruge.

Članak 47.

U slučaju potrebe, Izvršni odbor može zastupanje udruge odlukom povjeriti drugoj stručnoj osobi.

Izviješće o djelovanju i troškovima odluke o povjerenom ovlaštenju za zastupanje Izvršni odbor mora podnijeti Skupštini udruge na prvoj slijedećoj sjednici, te na redovitim godišnjim sjednicama.  

VII. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZA UDRUGU

Članak 48.

Obavljanje pojedinih stručnih novčanih, knjigovodstvenih, pravnih i drugih poslova koji su povremeni ili privremeni, a koji se ne mogu na zadovoljavajući način obavljati u okviru udruge, Izvršni odbor udruge može povjeriri trgovačkom društvu, obrtniku ili drugoj kvalificiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, te njihovo izvršenje osigurati ugovorom o djelu, autorskim ili drugim ugovorom.

Izviješće o ugovorima, radu i troškovima za povjereno obavljanje stručnih poslova Izvršni odbor dužan je podnijeti Skupštini udruge na prvoj slijedećoj sjednici od donošenja odluke o povjeravanju obavljanja poslova, te na redovitim godišnjim sjednicama.

VIII. PRESTANAK UDRUGE

Članak 49.

Udruga prestaje odlukom Skupštine udruge, odnosno u slučajevima predviđenim zakonom.

Prestankom postojanja udruge preostala imovina udruge pripast će zakonom za to određenom pravnom subjektu. 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa udruge u Registar udruženja građana, odnosno potvrde o usklađenosti sa zakonom o Udrugama.

U Osijeku, 14. svibnja 1998.

 

 

Dopredsjednik udruge
Zvonko Biber

 

 

 

Ovdje možete naći:O udruzi

Statut udruge

Pravilnik o dodjeli nagrada "Gaia"

Popis članova udruge

Formular za on-line učlanjenje