Besplatni Web Hosting | Web Hosting | Registracija Domena | Supetar | Jeftinije Telefoniranje | Mikrotik Hrvatska | Croatia Holidays | Croatia Apartments
Opće upute, nagrade, razno...
SF/fantasy vijesti
Novi broj
Stari brojevi
SF/fantasy udruga
SF/fantasy konvencija
SF/fantasy pisci, arhive, mrežne novine...
English page
Samo tekst
E-mail
Netscape Navigator Microsoft Internet Explorer
Opera 3.5

Besplatni
diskovni prostor:
Pondi d.o.o.
Pravilnik o dodjeli nagrada "Gaia"

U skladu s odlukama redovite godišnje skupštine od dana 17. listopada 1998. godine, te temeljem odredbi članka 27. Statuta udruge, Izvršni odbor Udruge ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije “Gaia” načinio je  

PRAVILNIK

za dodjelu redovitih godišnjih nagrada udruge
“Gaia” 

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom ustanovljuje se način izabira i dodjele redovith godišnjih nagrada Udruge ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije “Gaia” (u daljem tekstu “udruga”), a koje udruga podjeljuje najodličnijim hrvatskim ostvarenjima na polju znanstveno-fantastične, fantastične i horror književnosti, likovne, glazbene i inih umjetnosti, nakladništva, novinarstva, rada u fandomu, te drugim važnim doprinosima za razvoj i unaprijeđenje spomenutog umjetničkog žanra u Hrvatskoj.

Članak 2.

Naziv nagrade istovjetan je imenu udruge: “Gaia”.

Članak 3.

Nagrada “Gaia” dodjeljuje se jednom godišnje, i to na redovitoj godišnjoj konvenciji udruge.

Nagrada “Gaia” dodjeljuje se za ostvarenja u razdoblju proteklom između dvije godišnje konvencije udruge (dva EsseKona), koje zahvaća dijelove dvije uzastopne kalendarske godine.

Članak 4.

Nagrada “Gaia” jest ovalna metalna plaketa, na kojoj se nalazi prigodno graviran znak koji predstavlja spljoštenu Zemlju u kojoj je ispisano ime “Gaia”. Ispod znaka nalaze se riječi koje označuju kategoriju u kojoj je nagrada dodijeljena, te razdoblje, odnosno kalendarske godine za koje je dodjeljena.

Članak 5.

Nagrada “Gaia” dodjeljuje se u slijedećih pet kategorija:

1) za najbolje literarno ostvarenje

2) za najbolje likovno ostvarenje

3) za najdojmljiviji prvijenac (debut)

4) za ostalo, te

5) antinagrada.

Članak 6.

U obzir za dodjelu nagrade u kategoriji najboljeg literarnog ostvarenja dolaze slijedeće književne forme:

- romani (novele)

- pripovjetke bez obzira na dužinu

- zbirke pripovjedaka

- pjesme

- zbirke pjesama

- eseji

- novinski članci, kolumne, prikazi

- dramatizacije i scenariji

- enciklopedijska i bibliografska djela

- drugo.

Navedene književne forme dolaze u obzir za nagradu isključivo pod uvjetom, da nedvojbeno pripadaju žanru znanstvene fantastike, čiste fantazije ili horrora, ili da su uz njega neraskidivo i uzajamno vezane.

Članak 7.

U obzir za dodjelu nagrade u kategoriji najboljeg likovnog ostvarenja dolaze slike, crteži, ilustracije, fotografije i skulpture svih vrsta i izvedbi.

Navedene likovne forme dolaze u obzir za nagradu isključivo pod uvjetom navedenim u članku 6. st. 2. ovog pravilnika.

Članak 8.

U obzir za dodjelu nagrade u kategoriji najdojmljivijeg prvijenca dolaze prva objavljena djela hrvatskih autora, a koja pripadaju u neku od kategorija na način i pod uvjetima navedenim u člancima 6, 7. i 9. ovoga pravilnika.

Članak 9.

U obzir za dodjelu nagrade u kategoriji ostalo, dolaze svi drugi doprinosi razvoju i unaprijeđivanju znanstveno-fantastičnog, fantastičnog i horror žanra u Hrvatskoj, a koji ne pripadaju kategorijama navedenim u člancima 6, 7. i 8. ovoga pravilnika.

U kategoriju ostalo, pripadaju primjerice:

- uređivanje časopisa ili fanzina

- organiziranje konvencija

- glazbena, kazališna i filmska djela i izvedbe

- prevoditeljstvo

- nakladništvo

- doprinos u suvremenim medijima, Internetu i računalnom programiranju.

Članak 10.

U obzir za dodjelu u kategoriji antinagrade, dolaze sve vrste doprinosa navedenih u člancima 6, 7, 8. i 9. ovoga pravilnika, i to na način da očito nedovoljnom kvalitetom ili iznimnom nespretnošću predstavljaju znanstveno-fantastični, fantastični i horror žanr u Hrvatskoj ili svijetu.

Kategorija antinagrade ima posebno ime: “Nebuloza”. 

POSTUPAK NOMINIRANJA

Članak 11.

U obzir za nominiranje, izbor i dodjelu nagrade “Gaia” dolaze sva znanstveno fantastična, fantastična ili horror djela, po pripadajućim kategorijama navedenim u članku 5. ovoga pravilnika, koja su objavili hrvatski državljani u Hrvatskoj ili u svijetu, u razdoblju navedenom u članku 3. st. 2. ovoga pravilnika, u svim profesionalnim ili amaterskim publikacijama ili okolnostima.

Članak 12.

Pravo nominiranja djela imaju svi hrvatski državljani.

Nominacija može obuhvaćati svih pet ili samo neke od kategorija navedenih u članku 5. ovoga pravilnika.

Da bi bila uzeta u obzir, nominacija mora biti dostavljena Odboru za dodjelu nagrada najmanje dvadeset dana prije održavanja godišnje konvencije udruge.

Ukoliko je djelo objavljeno u inozemstvu, ili u publikaciji ili mediju nedostupnom širem audotorijumu, nominant je dužan uz nominaciju dostaviti i primjerak djela kojeg nominira.

Nominacije koje ne ispunjavaju nalog iz stavka 4. ovoga članka, neće biti uzete u razmatranje. 

ODBOR ZA DODJELU NAGRADA

Članak 13.

Nagradu “Gaia” dodjeljuje Odbor za dodjelu nagrada.

Odbor za dodjelu nagrada (u daljem tekstu odbor) sastoji se od pet članova udruge “Gaia”, koje bira godišnja skupština udruge na vrijeme od jedne godine, odnosno za jednu dodjelu nagrada

Članovi odbora biraju se na prijedlog predsjednika udruge, člana Izvršnog odbora udruge ili tri člana udruge.

Članak 14.

Radom odbora rukovodi predsjednik odbora kojeg članovi biraju između sebe.

Odbor može valjano odlučivati isključivo u punome sastavu.

Odbor odlučuje većinom glasova. Član odbora ne može odbiti glasovanje, niti biti suzdržan.

Odbor odlučuje tajnim glasovanjem, ali može odlučiti da o pojedinom pitanju glasuje javno.

Članak 15.

Odluka odbora koja se odnosi na izbor djela za nagradu i dokumentacija koja ostane nakon glasovanja, prestavljaju službenu tajnu udruge do javne dodjele nagrade.

Član odbora koji ne postupi u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka potpada pod disciplinsku odgovornost u skladu sa Statutom udruge.

POSTUPAK IZABIRA

Članak 16.

Odbor se sastaje nakon zaključenja razdoblja za nominiranje, navedenog u članku 12. st. 3. ovoga pravilnika, a prije datuma održavanja godišnje konvencije udruge, pobrojava i sređuje prispjele nominacije, te odlučuje koje nominacije ne ispunjavaju uvjete navedene u člancima 11. i 12. ovoga pravilnika.

Članak 17.

Odbor glasuje o svakoj prispjeloj valjanoj nominaciji ponaosob, i to glasovima: “za” ili “protiv”. Glasove daju svi članovi odbora pojedinačno.

Sve nominacije koje dobiju potreban broj glasova stavljaju se na listu nominacija u određenoj kategoriji.

Kad su liste sastavljene, odbor glasuje po postupku eliminacije, na način da svaki član odbora svoj glas daje samo jednoj nominaciji s liste koju drži najboljom. Nominacije koje ne dobiju niti jedan glas, izbacuju se s liste.

Od pet ili manje nominacija koje nakon ovoga postupka ostanu, sastavljaju se konačne liste nominacija po kategorijama.

O nominacijama s konačne liste odbor ponovno glasuje ponaosob, na način opisan u stavku 1. ovoga članka.

Dvije nominacije koje dobiju najviše glasova “za” prelaze u slijedeći krug, a zatim se glasuje ponovno, na istovjetan način.

Nominacija koja dobije većinu glasova izabrana je za dodjelu nagrade.

Članak 18.

Ukoliko u posljednjenm krugu glasovanja ostane više nominacija koje imaju istovjetan broj glasova, odbor ne glasuje na način opisan u članku 17. stavku 1, već svaki član glasuje samo za jednu od nominacija. Pobjeđuje nominacija koja dobije većinu glasova.

Ukoliko niti jedna nominacija ne dobije potreban broj glasova, nagrada za tu kategoriju se ne podjeljuje.

Članak 19.

Konačne liste nominacija, po kategorijama navedenim u članku 5. ovoga pravilnika, objavljuju se pri dodjeli nagrada.

 ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 20. listopada 1998. godine

  

Predsjednica udruge:
Tatjana Ivegeš

 

Nagrada 'Gaia'

O udruzi

Statut udruge

Pravilnik o dodjeli nagrada "Gaia"

Popis članova udruge